Tuesday, February 23, 2021

பெண் குழந்தைகளுக்குத் தமிழ்ப் பெயர்கள் #TamilBabyNames

 டுவிட்டரில் முனைவர் கண்ணபிரான் இரவிசங்கர், குழந்தைகளுக்கு தூய தமிழ்ப்பெயர்களை பரிந்துரை செய்யும் பெரும் பணியை செய்து வந்தார்.


அவர் அங்கே பகிர்ந்த பெயர்களை எளிதில் தேடி எடுக்கும் வகையில் இங்கே பகிர்கிறேன்.


கேள்விகள் கேட்ட அனைவருக்கும், பொறுமையாக பதிலுரைத்த கரச அவர்களுக்கும் நன்றிகள்.


குழந்தைகட்குத் தமிழ்ப் பெயர்கள் கேட்போர் கவனத்துக்கு! 

 

*எழுத்தில் தொடங்கும் பெயர்கள்= peyar.in 

 

*பொதுவான மாறுபட்ட எளிய இனிய பெயர்கள்= mobile.twitter.com/search?q=%40kr 

 *முருகன் குழந்தைப் பெயர்கள்= goo.gl/h2bCft 

 

அறிந்தவர்கள், அறியாதார்க்கு நல்குக! நனி நன்றி!


https://mobile.twitter.com/search?q=%40kryes%20%23tamilbabynames&src=typed_queryவீரமுள்ள பெண் குழந்தைகள்!

*எயினி
*கனலி
*மறத்தி
*எல்லி
*கொற்றவை

*வேலினி
*வெற்றிப் பாவை
*களமிகா
*சினமிகா
*விறலி

*வஞ்சி
*வாகை
*திறலி


பெண்குழந்தை: தமிழ்ப்பெயர்
(மதம் இலாப் பேர்கள்)


*தமிழினி
*வியன்கா
*வேண்மாள்
*இன்பா
*கவினி

*குறிஞ்சி
*முல்லை
*முகிலி
*அமுதி
*மயிலி

*புகழி
*புதியா
*பிஞ்ஞகி
*பொழிலி
*பூவிழி

*மென்கா
*வானதி
*வைகறை
*மேகலை
*யாழினி

*சாத்தகி
*பொருநை
*வான்மதி
*துழாய்
*முகிழ்
*மகிழினி


ழ-கர ஒலியுள்ள பெண்குழந்தைத் தமிழ்ப் பெயர்கள்!

*தமிழி
*எழினி
*யாழி
*மிழினா

*பொழிலி
*அணிவிழி
*இதழி
*உழிஞா

*இளந்தமிழ்
*இறைமொழி
*இயலெழில்
*உழவினி

*எழில்மலர்
*எழில்நிலா
*எழின்மதி
*எழின்முகை

*கனிமொழி
*கவின்மொழி
*ஒயிலிழை
*நனிமொழி

---

*கல்வினி
*கன்னல்
*கவினி

*கனிவிழி
*கனலி
*கயன்மதி

*குந்தவை
*குணத்திறல்
*குமரினி

*குயிலி
*குரவை
*குறளினி

*சமன்
*சங்கொலி
*சரலி

ய-வரிசை தமிழ்ப் பெண் குழந்தைப் பெயர்கள்!

*யாழிசை
*யாணினி

*யாணர்
*யாழினி

*யாழ்மதி
*யாப்பியல்

*யாழ்வரி
*யாழ்முகில்

*யாமினி
*யாவை
*யாங்கிசை

*யணரி
*யாழ்முகைசமூகநீதித் தமிழாய்,
குழந்தைப் பெயர்கள்: (ஆண்/பெண் பொது)


*தமிழ்மொழி
*வெற்றி
*வீறு
*திராவிடம்
*செந்தமிழ்

*தொல்காப்பியம்
*சங்கத்தமிழ்
*வெட்சி
*வாகை
*திறல்

*அறம்
*உழவு
*அரண்
*காதல்
*வீரம்

*கல்வி
*நீதி
*புரட்சி
*பண்பு
*இனிமை #TamilBabyNames

---

*இன்பத் தமிழினி
*திருமகள் தமிழினி
*யாழிசைத் தமிழினி
*இலக்கியத் தமிழினி

*குறள் தமிழினி
*ஆடல் தமிழினி
*குமுதத் தமிழினி
*அழகுத் தமிழினி

*பண்ணிசைத் தமிழினி
*பண்பொழில் தமிழினி
*இலக்கணத் தமிழினி
*காப்பியத் தமிழினி

*அன்புத் தமிழினி
*நவில் தமிழினி
*தென்றல் தமிழினி

---
குழந்தைகட்கு, "ஆய்த" எழுத்தில் பெயர் வைக்க விரும்புவோர்க்கு:)

*அஃகன்
*எஃகன்
*வெஃகன்

*அஃதன்
*இஃதன்
*உஃதன்
*எஃதன்

*அஃகி
*வெஃகி
*கஃசா #TamilBabyNames

Note: ஃ ஒலி = வல்லோசையை மெல்லோசை ஆக்குதலே!
*அது (adhu) = வல்லோசை
*அஃது (ahdhu) = மெல்லோசை
ஒலிக்க வல்லவர்கள் மட்டுமே வைக்கவும்!:)

---

நிலா எ. பொருளில், பெண்குழந்தைத் தமிழ்ப் பெயர்கள்:

*வெண்மதி
*நன்னிலா
*யாமளை
*பிறைமதி

*வெண்ணிலா
*வியனிலா
*பொன்னிலா
*நளிர்நிலா

*இளம்பிறை
*வளர்பிறை
*தண்மதி
*தமிழ்மதி

*திங்கள்
*தண்கதிர்
*வானெழில்
*நிலாவினி

---

அச்சம் இலாத குழந்தை - தமிழ்ப் பெயர்கள்:
#TamilBabyNames

பெண்:

*வஞ்சி
*எயினி
*கொற்றவை
*சமரி
*வேலினி
*வீரதை
*தழலி
*வெட்சி
*உழிஞை
*நிமிர்

ஆண்:

*எயினன்
*கொற்றவன்
*சமரன்
*தழலன்
*அனலன்
*வாகை
*வீரன்
*பொருநன்
*மறவேல்
*முழங்கன்

---

"அ"கரப் பெண்குழந்தைப் பெயர்கள்!

*அந்தமிழ்
*அங்கயல்
*அகவொளி
*அணிவிழி
*அங்கவை

*அவனிகை
*அமுதினி
*அனிச்சம்
*அமரெழில்
*அமிழ்தினி

*அயிரொளி
*அருள்மொழி
*அறநெறி
*அன்பினி
*அலர்விழி

*அணி மிஞிலி
*அல்லியங் கோதை
*அழம்பின் மதி
*அவிர் ஓவியா
*அவை ஆடற்கோ

*அருவி
*அறம்
*அழம்பில்

---

*வல்லினா
*வேண்மாள்
*விண்மதி
*ஓவினி

*வஞ்சி
*வடிவினி
*வண்டமிழ்
*வண்ணப்பூ

*வண்ணிலா
*வண்பூ
*வடிவினாள்
*வள்ளினி

*வரணி
*வளமுகை
*வளநகை
*வளநிலம்

*விறலினி
*விழிமதி
*வேண்மயில்
*வேல்விழி

*வளன் அரசி
*வளர் தமிழ்
*வளர் மொழி

---

பெண் குழந்தை இசுலாமியத் தமிழ்ப் பெயர்கள்:

Afifa: நல்லினி
Ayisha: இன்பினி
Faiza: வெற்றினி
Farah: மகிழினி

Hafsa: கொற்றவை
Mahnoor: நிலவினி (அ) நிலவொளி
Nadiya: விழைவினி
Nazia: வியனி

Rukshana: எழிலினி
Sumaira: நட்பினி
Zainab: அணியிழை
Sania: ஒளிர்முகை

---

நனி மிகு மழலை வாழ்த்துக்கள்:)
--
*மோனை
*மோசிகா

*மோதினி
*மோயள்

*மோழினி
*மோணிளி

*மோள்
*மோகிதா/ மோகிதை

---

பெண் குழந்தை, தமிழ்ப் பெயர்கள் (ஆற்றுப் பெயர்கள்)

*பஃறுளி (PahruLi)
*பொருநை
*நொய்யல்

*செய்யை (செய்யாறு)
*வையை
*குலக்கொடி (வைகை)

*பொன்னி
*காவிரி
*கபினி

*முல்லை (பேரியாறு)
*மீனச்சில்
*மணிமாலை

*திருமணி (மணிமுத்தாறு)
*கருணை (கருணையாறு)

---

ழகர ஒலியுள்ள
பெண்குழந்தைத் தமிழ்ப் பெயர்கள்!

*தமிழி
*எழினி
*யாழி
*மிழினா

*பொழிலி
*எழிலி
*இதழி
*உழிஞை

*இளந்தமிழ்
*இறைமொழி
*தமிழினி
*உழவினி

*மகிழ்மதி
*எழில்மதி
*கழலினி
*கவின்மொழி

*கனிமொழி
*எழின்முகை
*ஒயிலிழை
*மகிழ்மழை

---

*படர்மழை
*பைந்நிலா
*பல்சுவை
*பைம்பொழில்
*பகர்விழி

*பனிமொழி
*பரல்திறம் (கண்ணகி)
*பாவை
*பண்பொழில்
*பயில்தமிழ்!

---

கடல் சார்ந்த குழந்தைத் தமிழ்ப் பெயர்கள்!


*அறவாழி
*அலைமொழி
*ஆழியள்
*ஆர்கலி
*கார்மலி

*உவரி
*ஓதம்
*குரவை
*ஆழி
*நேமி

*நீரதி
*புனல்
*புணரி
*திரை
*பெளவம்

*வருள்ணி
*வியன்புனல்
*எழில்திரை
*புகழாழி
*எழிலாழி

---*கேள்வினி
*குணவதி
*குருகு எழில்
*கேண்மாள்
*குறிஞ்சி

*குளிர்முகை
*கேண்மை
*குயில்மொழி
*குவி மலர்
*கேளிர்

*குழலினி
*கேள் தமிழ்
*குறும்பூ
*குரிசில்
*குறள் மொழி


----"இன்பயாழ்" பெண் குழந்தைக்கு
வெற்றித்தமிழ் வாழ்த்துக்கள்!

அக்காவுக்குப் பின்னான தங்கைப் பாப்பாவுக்கு,
அதே மெட்டில் சில பெயர்கள்!

*இன்பயாழ் - அன்புயாழ்
*இன்பயாழ் - பண்புயாழ்
*இன்பயாழ் - இனிமையாழ்
*இன்பயாழ் - மகரயாழ்
*இன்பயாழ் - நன்புயாழ்
*இன்பயாழ் - இகல்யாழ்

---

இசை தொடர்பான
குழந்தைத் தமிழ்ப் பெயர்கள்! #TamilBabyNames

*இசை
*பாடல்
*வண்ணம்
*கலி
*தாலம்

*ஆரோசை
*அமரோசை
*குறளோசை
*கலித்தொகை
*பரிபாடல்

*தாழிசை
*தரவிசை
*பண்ணிசை
*முழவிசை
*குழலிசை

*முரசொலி
*முழவொலி
*பண்ணொலி
*வெண்துறை
*செந்துறை

*கலிப்பா
*வஞ்சிப்பா
*கலித்துறை
*அகவல்
*சிந்து

----


*வேண்மாள்
*நல்லினி
*வேளினி
*செள்ளை
*மணவினி

*மங்கை
*கயற்கண்ணி
*ஞிமிலி
*சாத்தி
*வானவி

*கண்ணகி
*மிஞிலி
*ஐயை
*சாலினி
*அவ்வை

*எவ்வி
*ஆதி
*எழினி
*பாடினி
*எயினி

*பொன்னி
*பொருநை
*நெட்டிமை
*நல்லிசை
*ஞாழல்!

---

ழகர ஒலியுள்ள
பெண்குழந்தைத் தமிழ்ப் பெயர்கள்!

*தமிழி
*எழினி
*யாழி
*மிழினா

*பொழிலி
*எழிலி
*இதழி
*உழிஞை

*இளந்தமிழ்
*இறைமொழி
*தமிழினி
*உழவினி

*மகிழ்மதி
*எழில்மதி
*கழலினி
*கவின்மொழி

*கனிமொழி
*எழின்முகை
*ஒயிலிழை
*மகிழ்மழை

---

அக்கா போல், 'யாழ்' என்றே முடியாமல்..
தங்கைக்குப் பிற 'கொற்றவை'த் தமிழ்ப் பெயர்கள்:)

*இகல் கொற்றவை
*இளங் கொற்றவை

*கயல் கொற்றவை
*கவின் கொற்றவை

*வஞ்சிக் கொற்றவை
*எயினிக் கொற்றவை

*அடல் கொற்றவை
*திறல் கொற்றவை
*தமிழ்க் கொற்றவை!

---

பெண்/ஆண் குழந்தைகளுக்கு,
இலக்கியங்களே பெயர்களாக! #TamilBabyNames #மாத்தியோசி:)

*குறள் / திருக்குறள்
*குறுந்தொகை
*கலித்தொகை
*நற்றிணை
*ஏலாதி
*திணைமாலை

*சிலப்பதிகாரன்/ சிலம்பன்
*சிந்தாமணி
*மணிமேகலை
*வளையாபதி
*சூளாமணி
*உதயணன்

*தொல்காப்பியன்!

---

ஆண்/பெண் 'பொதுமைப்' பெயர்கள் கேட்பதால்
சில பேர்களை மட்டும் சொல்லி,
பெண் தனியாக/ ஆண் தனியாகப் பிறகு சொல்கிறேன்:)

*திராவிடச் செல்வம்
*திராவிட அரசு
*திராவிட அறம்
*திராவிட முதல்வம்

*திராவிட நலம்
*திராவிடக் கல்வி
*திராவிட வீரம்
*திராவிட ஈழம் #

---

திராவிடம் எ. தொடங்கும் பெண்குழந்தை தமிழ்ப் பெயர்கள்!

*திராவிடச் செல்வி
*திராவிட மஞ்ஞை
*திராவிட நல்லாள்
*திராவிட எழிலி
*திராவிடச் செவ்வி

*திராவிட வேண்மாள்
*திராவிட நங்கை
*திராவிட மங்கை
*திராவிடத் திருமகள்
*திராவிட முதல்வி

*திராவிடத் தமிழி

---
இசை எ. முடிவுறும்
குழந்தைத் தமிழ்ப் பெயர்கள் #TamilBabyNames

*மெல்லிசை
*வல்லிசை
*பண்ணிசை
*பொழிலிசை
*தமிழிசை
*குறளிசை
*சிலம்பிசை
*மணியிசை
*வளையிசை
*முழவிசை
*கலையிசை
*கவினிசை
*எழிலிசை
*அழகிசை
*மிளிரிசை
*புகழிசை
*திகழிசை
*நல்லிசை
*வில்லிசை
*புள்ளிசை
*நளிரிசை

---

இசைத்தமிழ்!
குழந்தைத் தமிழ்ப் பெயர்கள் #TamilBabyNames

*யாழ்
*குழல்
*முழவு
*பறை
*முரசு

*இந்தளம்
*செவ்வழி
*தக்கேசி
*புறநீர்மை
*தாண்டகம்

*ஏகாமரம்
*சீகாமரம்
*முல்லை
*குறிஞ்சி
*அந்தாளி

*குறளிசை
*தமிழிசை
*பொழிலிசை
*பண்ணிசை
*நேரிசை

*யாழிசை
*குழலிசை
*முழவிசை

---


ஆண் குழந்தைகளுக்குத் தமிழ்ப் பெயர்கள் #TamilBabyNames

 டுவிட்டரில் முனைவர் கண்ணபிரான் இரவிசங்கர், குழந்தைகளுக்கு தூய தமிழ்ப்பெயர்களை பரிந்துரை செய்யும் பெரும் பணியை செய்து வந்தார்.


அவர் அங்கே பகிர்ந்த பெயர்களை எளிதில் தேடி எடுக்கும் வகையில் இங்கே பகிர்கிறேன்.


கேள்விகள் கேட்ட அனைவருக்கும், பொறுமையாக பதிலுரைத்த கரச அவர்களுக்கும் நன்றிகள்.


குழந்தைகட்குத் தமிழ்ப் பெயர்கள் கேட்போர் கவனத்துக்கு! 

 

*எழுத்தில் தொடங்கும் பெயர்கள்= peyar.in 

 

*பொதுவான மாறுபட்ட எளிய இனிய பெயர்கள்= mobile.twitter.com/search?q=%40kr 

 *முருகன் குழந்தைப் பெயர்கள்= goo.gl/h2bCft 

 

அறிந்தவர்கள், அறியாதார்க்கு நல்குக! நனி நன்றி!


https://mobile.twitter.com/search?q=%40kryes%20%23tamilbabynames&src=typed_queryசங்கத்தமிழ்த் "திருமால்" பெயர்கள் #

*மாயோன்
*மாலன்
*நெடியோன்
*பொழிலன்
*நெடுவேள்

*முல்லை வேள்
*மால் நம்பி
*துழாய்
*எழில் மாறன்
*வடிவு எழிலன் (வடிவெழிலன்)

*கோலவில்
*அருள் நம்பி
*இறை வேந்தன்
*திருவகன்
*திருவாழ்வன்

---

"ழ"கர ஒலியுள்ள "ஆண்" குழந்தைப் பெயர்கள்:)


*தமிழன்
*மேழி
*வழுதி

*மழவன்
*செழியன்
*எழினி

*ஆழி
*யாழன்
*மகிழ்வன்

*புகழன்
*அழலன்
*பொழிலன்
*எழிலன்

*கார் எழில்
*பார் மகிழ்
*கூர் விழி
*நேர் மொழி

*மொழிவன்
*கழலன்
*மேழி / மேழன்
*உழவன்!

---

*வேள் நம்பி
*அருள் ஞாலன்
*இறை வேந்தன்
*குரிசில்
*ஆதிரையன்
*இறையன்பு
*உலகவேள்

திருக்குறள் இறைவன் பெயர்கள்:

*ஆதி பகவன்
*வாலறிவன்
*மலர் ஏகன்
*உவமையலன்
*அறவாழி
*எண் குணன்

---

தமிழ் மன்னர்கள் பெயர்கள்

*வேளிர்
*பாரி
*நள்ளி
*அதிகன்
*உதியன்
*பேகன்
*நன்னன்
*ஓரி
*அஃதை
--
பாண்டியக் குடி:
*செழியன்
*வழுதி
*மாறன்
*தென்னன்
--
சோழக் குடி:
*வளவன்
*கிள்ளி
*செம்பியன்
*சென்னி
--
சேரக் குடி:
*கோதை
*சேரல்
*(இரும்)பொறை
*வானவன்
*கடுங்கோ
*(செங்)குட்டுவன்
*ஆதன்!

---

ஆண் குழந்தை இசுலாமியத் தமிழ்ப் பெயர்கள்:

Aayan: இறையருள்
Abbas: திறல் கோ
Amir: இளங்கோ
Ahmed: பண்பு ஏந்தல்

Abdullah: இறையன்பன்
Arif: அறிதிறல்
Aasif: வன்திறல்
Bilal: நீர்மன்

Faizal: கோவேந்தன்
Haider: அரிமா
Hammad: புகழன்
Imran: நன்னாடன்

Hussain: எழிலவன்

---

சூரியனின்.. பல தமிழ்ப் பெயர்கள்!

1.ஆதவன்
2.கனலி
3.அனலி
4.பரிதி
5.ஞாயிறு
6.வெய்யோன்
7.பகலவன்
8.கதிரவன்
9.என்றூழ்
10.எல்லி

---

கீழடியில் கண்டெடுத்த சங்கத்தமிழ்க் குழந்தைப் பெயர்கள்:
உறவில்/நட்பில் பரப்புங்கள்! #TamilBabyNames

*சேந்தன் ஆவதி= முருகத் தலைவன்
*திசன்= ஈழப் பெயர், தலைவன்

*ஆதன்= ஆக்குபவன்/இறை
*உதிரன்= உயிர்ப்பு உள்ளவன்

*இயனன்= இறைவன்/ ஆக்குபவன்
*குவிரன்= காடு ஆள்வோன்
*கோதை= மாலை/ பூப் பெண்!

---


*கவின் தமிழ்
*கன்னல்
*கழல் ஆடற்கோ

*கணிமதி
*கதிர் வேள்
*கனிவன்

*கனல் மாறன்
*கவி நன்னன்
*கயல் பிறை

*கலித்தொகை
*கலி மருதன்
*கலைச் சேரல்

*கருத்திருமன்
*கள வெற்றி
*கல்வி நம்பி

*களி முறுவல்
*கழனி வேள்
*கவின்முகில்

---

சங்கத் தமிழ் ஆண் குழந்தைத் தமிழ்ப் பெயர்கள்!

*சுகிர்
*சுடர்
*சுரிதகன்

*சுண்ணவன்
*சுரும்பன்
*சுணங்கன்

*சுரன்
*சுறவன்
*சுவைஞன்

*சுளகன்
*சுவலகன்
*சுரந்தன்

*சுடர்வேல்
*சுவைப்பொழில்
*சுடர்நுதல்

---*இலக்கணன்
*இலக்கியன்

*மொழிமுதல்
*அளபெடை
*குற்றியலுகரன்
*உரிச்சொல்
*அகத்திணை

*அகம்புறன்
*பொருநன்
*நற்றிணை
*குறுந்தொகை
*கலித்தொகை

*தொல்காப்பியன்
*நம்பி அகப்பொருள்
*யாப்பு அருங்கலன்
*சேந்தன் செந்தமிழ்

---

ழகர ஒலிப்பு உள்ள
ஆண் குழந்தைத் தமிழ்ப் பெயர்கள்!


*தமிழன்
*மேழி
*வழுதி

*மழவன்
*செழியன்
*எழினி

*ஆழி
*யாழன்
*மகிழன்

*புகழன்
*அழலன்
*பொழிலன்
*எழிலன்

*கார் எழில்
*பார் மகிழ்
*கூர் விழி
*நேர் மொழி

*தமிழ் மொழிவன்
*கவின் கழலன்
*எழில் உழவன்!

---

*மகிழ் ஆடற்கோ
*மதி எழினி
*மயில் மகிழன்
*மலர் முருகு
*மழை வளவன்

*மகிழன்
*மழவன்
*மறவேல்
*மருதன்
*மதிவாணன்

*வடிவேலன்
*வலவன்
*வரணி
*வாகை
*வாணன்

*வளன் அரசு
*வில் எழினி
*வழுதி வளவன்
*வான வரம்பன்
*வண்ணத் திறல்

---

*மால் அழகன்
*மால் எழிலன்
*மால் நம்பி
*மாமல்லன்
*மாறன் பெருமாள்

*மிளிர்
*மின்னவன்
*மின்னொளி
*முகில் வளன்
*முகிலன்

*முறுவல்
*முரசொலி
*மெய்யருள்
*மேழி
*மொழி

*வில்லவன் கோதை
*விறல் வேந்தன்
*வெற்றி எழில்

*மொழித் திறல்
*மோசி
*வேள்
*மெளவல்

---


ஆழ்வார் பாசுரத் திருமால் பெயர்கள்

*ஆணெழில்
*ஆடற்கோ
*வடிவழகன்
*வல்வில்
*கோலவில்

*ஆமருவி
*அருள்கடல்
*தாடாளன்
*வயலாளி
*வரதநம்பி

*மணிக்கூடன்
*செங்கண்மால்
*வயலாளி
*நிலாவன்
*நிலாத்திங்கள்

*பத்தராவி
*அன்பன் எழில்
*அரங்கன்
*அலைதவழ்
*ஆழிநாதன்


---

 இலக்கியம் அல்லது இலக்கணம் சார்ந்த தமிழ் பெயர்

*வெட்சி
*கரந்தை
*வஞ்சி
*காஞ்சி

*உழிஞன்
*நொச்சி
*தும்பை
*வாகை

*அன்பன் ஐந்திணை
*நவிற்சி
*உவமையோன்
*உருவகன்
*நிரல்நிறை

*நெடில்/ நெடிலவன்
*வல்லினன்
*மெல்லினன்
*இடையினன்
*பகுபதன்

*தொகைமொழி
*மாராயன்
*காவிதி
*நிலைமொழி

---

குழந்தை - "அறிவியல்" தமிழ்ப் பெயர்கள்!

*மாழன் (Amalgam)
*தோய்வன் (Absorption)
*துறிஞ்சன் (Adsorption)
*நீர்மன் (Aqua)

*மின்கலன் (Capacitor)
*வினையூக்கி (Catalyst)
*நுண்குழல் (Capillary)
*சமன்கோ (Equation)

*கணியன் (Computer)
*உலாவி (Browser)

---

#வேள்பாரி முதல் பாகத்தில் இடம்பெற்ற கதைமாந்தர் பெயர்கள்..
ஆதன்..
செம்பன்..
நாகு..
கபிலர்..
நீலன்..
செம்பன்..
வேண்மான்..
எவ்வி..
வேள்பாரி..
பழையன்..
பழைச்சி..
கூழையன்..
செம்பன்..
முடியன்..
தேக்கன்..
வேலன்..
மதங்கன்..
மதங்கி..
ஆதினி..
அங்கவை..
சங்கவை..
வாரிக்கையன்..
உதியன்..

---Thursday, January 28, 2021

Shuttleworth Flash Grant நல்கை


வணக்கம்,

சமீபத்தில் “Shuttleworth Flash Grant” என்ற நல்கைத் திட்டத்தில் 5000 அமெரிக்க டாலர்கள் நல்கைத் தொகை பெற்றேன் என்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவிக்கிறேன்.

நாம் பார்த்தே இராத பலரும் நமது பணிகளைக் கண்டு, அவற்றை ஊக்க்கப்படுத்தும் வகையில், பரப்புரை செய்வதும், பங்களிப்பதும், நன்கொடை அளிப்பதும், நல்கைகள் அளிப்பதும் பெருமகிழ்ச்சி தருபவை. கணியம் அறக்கட்டளையின் பணிகள் அவ்வாறே பலரையும் சென்றடைந்து, பல்வேறு பங்களிப்பும்கள், நன்கொடைகளை பெற்று வருகின்றன.

Shuttleworth Foundation ஆனது சனவரி 2001 ல் தென்னாப்பிரிக்க தொழில் முனைவர் ‘மார்க் ஷட்டில்வொர்த்‘ என்பவரால் தொடங்கப்பட்டது. மனித சமுதாய வளர்ச்சிக்கு உழைப்பவர்களுக்கு உதவும் வகையில் பல்வேறு சமூக ஆய்வுகளை செய்து வருகிறது. இவரே உபுண்டு லினக்சு மற்றும் அதற்கு பங்களிக்கும் ‘கெனானிகல்‘ நிறுவனம் இரண்டையும் தொடங்கி நடத்தி வருபவர்.

சமூகத்திலும் மக்கள் வாழ்விலும் மாற்றங்களை உருவாக்குபவர்கள், தம் பணிகளை செவ்வனே செய்ய, ஷட்டில்வொர்த் அறக்கட்டளை பல்வேறு நல்கைகளைத் தருகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு அவர்களது வலைத்தளம் காண்க. shuttleworthfoundation.org

“Shuttleworth Flash Grant” என்பது அவர்கள் வழங்கும் ஒரு நல்கை. இதன் மூலம் 5000 அமெரிக்க டாலர்கள் தருகின்றனர். 3.60 இலட்சம் இந்திய ரூபாய்கள். ஏற்கெனவே நல்கை பெற்ற ஒருவர் செய்யும் பரிந்துரை மீது ஆய்வு செய்து, பின் இந்த நல்கை வழங்குகின்றனர். இத்தொகையை நாம் விரும்பும் எந்த நற்செயலுக்கும் பயன்படுத்தலாம். என்ன செய்தோம் என்று அறிக்கை எழுத வேண்டும். இதுவரை இந்த நல்கை பெற்றோர் விவரங்கள் இங்கே – shuttleworthfoundation.org/fellows/flash-grants/

Coko Foundation – கோகோ அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் ஆதம் ஹைட் (Adam Hyde) அவர்கள் எனக்கு இந்த நல்கையை பரிந்துரை செய்தார். கோகோ அறக்கட்டளை குழுவினர் பதிப்பக உலகிற்குத் கட்டற்ற மென்பொருட்களை உருவாக்கி வருகின்றனர். நல்கைக்கு பல்லாயிரம் நன்றிகள் ஆதம்.

https://i0.wp.com/coko.foundation/wp-content/uploads/2019/08/color.svg_.png?resize=363%2C139&ssl=1
https://i0.wp.com/coko.foundation/wp-content/uploads/2017/11/0E7A0538.md_bwsq.jpg?resize=232%2C232&ssl=1

ஆதம் ஹைட் (Adam Hyde)

நல்கைத் தொகை முழுதும் கணியம் அறக்கட்டளைக்கு நன்கொடை வழங்க உள்ளேன். வரி விலக்கு தரும் 80 ஜி அனுமதிக்காக காத்திருக்கிறோம். அனுமதி கிடைத்த பின் கணியம் கணக்கிற்கு அனுப்புவேன். FreeTamilEbooks.com , தமிழ் விக்கி மூலம் ஆகிய திட்டங்களுக்கு இத்தொகையை பயன்படுத்துவோம். இவை சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள், நிரல் திருவிழாக்கள், பயிற்சிப் பட்டறைகள் நடத்த உள்ளோம். செலவு அறிக்கையை 6-12 மாதங்களில் பகிர்வோம்.

ஷட்டில்வொர்த் அறக்கட்டளையின் ஜேசன், அச்சல், கோகோ அறக்கட்டளை நண்பர்கள், ஆதம், கணியம் அறக்கட்டளை பங்களிப்பாளர்கள், கட்டற்ற மென்பொருட்கள் பங்க்களிப்பாளர்கள் ஆகியோருக்கு எனது நன்றிகள். இணைந்து சிறந்த உலகை உருவாக்குவோம்.

த. சீனிவாசன்

Saturday, January 16, 2021

பொங்கல் வாழ்த்து அட்டைகள் 2021

 இந்த ஆண்டும் பொங்கல் விழாவிற்கு வாழ்த்து அட்டைகளை வரைந்து அனைவருக்கும் அனுப்ப முடிவு செய்தோம்.

இம்முறை அஞ்சல் அட்டைகள் 25 பைசாவிற்கே கிடைத்தது. நம்ப முடியவில்லை அல்லவா? சாதாரண அட்டை 50 பைசா. பாதி பக்கம் விளம்பரத்துடன் உள்ள அட்டை 25 பைசா. 

30 ரூபாய்க்கு 120 அட்டைகள் வாங்கினேன். குழந்தைகள் ஒரு பக்கம் மட்டும் வரைந்தால் போதும்.


வீட்டில் சிறார்கள் எண்ணிக்கை அதிகம். அவர்கள் வரைந்து தள்ளி, வீணாக்கியது போக, அவர்களுக்குள்ளேயே பரிமாறியது போக, அவர்களே தபால்காரராக மாறி, வீடுகளுக்கு தந்தது போக, நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு அனுப்ப ஓரளவு தேறின.


ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 50 வாழ்த்து அட்டைகள் உருவாக்கி அனுப்புவோம். அவர்கள் எளிதில் வரைத்து விடுகின்றனர். 50 முகவரிகள் எழுதுவதற்குத்தான் எனக்கு நாக்கு தள்ளிவிடும். பள்ளிக்காலங்களில் பல நூறு பக்கங்கள் எளிதில் எழுதித்தள்ளிய எனக்கு, சில முகவரிகள் எழுதவே கை வலிப்பது காலக்கொடுமை. இம்முறை அனைவரது முகவரியையும் glabels என்ற கட்டற்ற மென்பொருள் மூலம் தாளில் அச்சிட்டு, வெட்டி, அட்டைகளில் எளிதில் ஒட்டினேன்.

glabels.org  இந்த முகவரியில் இந்த மென்பொருளை பதிவிறக்கம் செய்யலாம். முகவரிகளை ஒரு Spreadsheet ல் எழுதி Tab Separated Value (TSV) கோப்பாக சேமிக்க வேண்டும். பின் அதை glabels ல் இறக்கி, லேபிள் வடிவமைத்து, பின் PDF ஆக மாற்றினேன். அருகில் உள்ள இணையக்கடையில் அச்சிட, அங்கேயே அளவாக வெட்டியும் தந்தார்கள்.

ஓரளவு நன்றாக உள்ள வாழ்த்து அட்டைகளை வியன், இயல், எரிக், கலை தேர்ந்தெடுத்தனர். அவற்றில் முகவரிகளை ஒட்டினர். பின் அவற்றை தபால் பெட்டியில் போடும் வைபவம். நான், நித்யா, வியன், இயல், பாரி, தோஷிதா, சாய் கிருபா ஆகியோர் ஊர்வலமாக அஞ்சலகம் போனோம். ஒவ்வொருவராக அஞ்சல் அட்டைகளை தபால் பெட்டியில் போட, ஒருவர் பெட்டியின் பூட்டை ஆட்டி, திறக்க முயன்றார். சத்தம் கேட்டு அஞ்சல் அலுவலர் வந்து, எங்களைக் கண்டு சிரித்து விட்டுப் போனார்.பின் அருகில் உள்ள சிறு பண்ணை வீட்டில் வளர்ந்து வரும் சேவல், கோழிகளை வேடிக்கை பார்த்தோம். வியன் அருகில் உள்ள மரம் மீது ஏறக்கற்றான். 


 


 

பின், வீடுகளில் இருந்து எட்டிப் பார்த்தோர், வண்டியில் பழம் விற்கும் அக்கா ஆகியோரிடம் வம்பளந்தபடியே வீடு வந்து சேர்ந்தோம்.
நான்காவது ஆண்டாக வாழ்த்து அட்டைகள் அனுப்பும் நிகழ்வைத் தொடர முடிவதில் பெருமகிழ்ச்சி. ஒரு 25 பைசா அட்டை இந்தியா முழுதும் சென்றடைய முடிவது, மாபெரும் சாதனையே.


அஞ்சலம், வங்கி போலாகி, பல்வேறு பணிகள் செய்து, தன் இருப்பை நிலைநாட்ட பெருமுயற்சி எடுத்து வருகிறது. அதனூடே, வாழ்த்து அட்டைகள் பரிமாறும் பழக்கத்தை மேம்படுத்த, அஞ்சல் துறை ஒரு முயற்சி எடுக்கலாம். குறைந்த விலையில் ஓவியங்கள், குழந்தைகள் விரும்பும் கார்ட்டூன்கள் விற்கலாம். அஞ்சல் அட்டைகளில் ஓவியம் வரையும் போட்டிகள் நடத்தலாம்.

எல்லா மாற்றங்களும், நம் வீடுகளில் இருந்தே தொடங்க வேண்டும். நீங்களும் யாருக்கேனும் வாழ்த்து அட்டை அனுப்புங்கள். முடிந்தால் ஒரு கடிதம் எழுதிப் பாருங்கள். கிறுக்குத் தனமாகத் தோன்றினாலும், எல்லா நேரத்திலும் அதி புத்திசாலியாக இருந்து என்ன ஆகிவிடப்போகிறது? செய்யும் ஓராயிரம் வெட்டி வேலைகளில் கடிதம் எழுதுவதும் இருந்து விட்டுப் போகட்டுமே.

சமீபத்தில் நண்பர் அன்பரசு எனக்கு எழுதும் அஞ்சல் அட்டைக் கடிதங்கள் பெருமகிழ்ச்சி தருகின்றன. எழுத்தைப்போல் அன்பை உணர்த்துவது வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை கடிதங்கள் உணர்த்துகின்றன.

பட மூலம் - http://theinspirationroom.com/daily/2007/australia-post-touch/

வியன் எழுதக் கற்றுக் கொண்டான். கடிதம் எழுதும் வழக்கம் ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும்.

கடந்த வருட வாழ்த்து அட்டைப்பதிவுகளை இங்கே படிக்கலாம்.

https://tshrinivasan.blogspot.com/2020/01/pongal-greeting-cards-2020.html

https://tshrinivasan.blogspot.com/2017/10/greeting-cards-and-celebrations.html


அடுத்த ஆண்டு உங்களுக்கும் வாழ்த்து அட்டை வேண்டுமெனில் உங்கள் முகவரியை எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள். (tshrinivasan@gmail.com) நீங்களும் யாருக்கேனும் வாழ்த்து அட்டை அனுப்புங்கள்.

Sunday, March 15, 2020

எங்கள் தலைமை ஆசிரியர் கி.வச்சிரவேலு - போய் வாருங்கள் ஐயா


போய் வாருங்கள் ஆசானே.

காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ வாணி நிலையம் நடுநிலைப்பள்ளியில் எங்களை காது தொடச்சொல்லி சேர்த்தீர்.

எட்டு ஆண்டுகள், பள்ளியின் இருண்ட சிறு அறைகளில், எங்களுக்கு கல்வி விளக்கு ஏற்றினீர்.

தனி வகுப்புகள், சனி ஞாயிறு சிறப்பு வகுப்புகளில் உங்கள் நகைச்சுவைகளில்  வகுப்பறை கலகல என்றே களை கட்டும்.

வெள்ளிக்கிழமை மாலை வரையிலும் சனி பள்ளி உண்டா இல்லையா என்ற இரகசியத்தை  காப்பீர்.

பல நூறு இனிய நினைவுகள் அள்ளித் தந்த பள்ளி உமது.

எங்கள் தமிழும் ஆங்கிலமும் நீங்கள் வழங்கியவையே. மாதந்தோறும் நடக்கும் மாணவர் மன்றங்களும், பல்வேறு போட்டிகளுமே எங்களை இந்த உலகிற்கு  தயார்ப்படுத்தியவை.

வேறு பள்ளிகளுக்கு சென்ற பின்பே, அப் பள்ளி ஆசிரியர்களின் பெருமையான  பார்வையில்தான் உங்கள் பள்ளியின் அருமை உணர்ந்தோம்.

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒப்புதல் நூலோர் 
தொகுத்தவற்றுல் எல்லாம் தலை.

நீங்கள் மதிய உணவில் சொல்லித் தந்த குறள் இன்றும் எங்கள் மதிய வேளைகளில் மனதில் எதிரொலிக்கிறது.

உங்களிடம் வாங்கிய அடிகளை, மிகவும் பெருமையாகவே சொல்கிறோம் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு.

பெற்றோரைப் போலவே எங்களை நேசித்த  உங்களையும், பிற ஆசிரியர்களையும்  பெற்ற நாங்கள் என்றும் மகிழ்வுடன்  சொல்வோம், நாங்கள் உங்கள் மாணவர்கள் என்று.

நிறை வாழ்வு வாழ்ந்தீர்  ஐயா. பல்லாயிரம் பிள்ளைகளின் வாழ்வில் விளக்கேற்றியுள்ளீர். வெகு சிலருக்கே கிடைக்கும் பெரு வாழ்வு உமது.

நன்றியை  எங்களால்  வார்த்தைகளால்  சொல்ல இயலாது. எங்கள் முன்னேற்றத்திலும் நல்ல தன்மைகளிலும்  உங்கள் வார்த்தைகளும்  பேருழைப்பும் என்றென்றும் இருக்கும்.

போய் வாருங்கள் ஐயா. கண்ணீரோடு விடை கொடுக்கிறோம்.


Tuesday, March 03, 2020

தமிழ் கையெழுத்து கொடைத் திட்டம்

பாரதியார் கையெழுத்து
பாரதியார் கையெழுத்து

தமிழ் கையெழுத்து கொடைத் திட்டம்

கையெழுத்து உணரி உருவாக்க உதவுங்கள்.

வணக்கம்.

தமிழில் எழுத்துணரி (படங்களை எழுத்துகளாக மாற்றுதல்) ஒரு நீண்ட கால கனவு. Tesseract என்ற இலவச, கட்டற்ற மென்பொருள் (Free/Open Source Software) இதை சாத்தியமாக்கியுள்ளது. இதன் சமீபத்திய பதிப்பான Tesseract Version 4 தமிழுக்கு சிறந்த முறையில் எழுத்துணரி பணியைச் செய்கிறது.

இந்த ஆய்வுகளின் அடுத்த கட்டமாக கையெழுத்தை உணர்ந்து யுனிகோடு எழுத்தாக மாற்றும் பெரும் கனவு உள்ளது. இது சாத்தியப்பட்டு விட்டால், நாம் தாளில் எழுதி, அதைப் படம் எடுத்தாலே போதும். கையால் எழுதியவை அனைத்தும் கணினியில் எழுத்துகளாகி விடும். இது இன்னும் கனவுதான். அதை நனவாக்க பல பேரின் பேருழைப்பு தேவைப்படுகிறது.

1. முதலில் பல்லாயிரம் கையால் எழுதப்பட்ட தாள்களின் படங்களை சேகரிக்க வேண்டும். (DataSet Collection)
2. அவற்றை யுனிகோடு எழுத்துருவில் தட்டச்சு செய்ய வேண்டும்
3. Tesseract அல்லது பிற மென்பொருட்களுக்கு இவற்றை பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.
இப்போதுதான் இவற்றில் தமிழுக்கு முதல் படியே தொடங்குகிறோம்.

தமிழில் கையால் எழுதப்பட்ட பல்லாயிரம் தாள்களின் படங்களை தொகுக்க வேண்டும். அதற்கு CrowdSourcing முறையில் அனைவரிடமும் படங்களைத் திரட்ட உள்ளோம்.
இதற்கு பங்களிக்க உங்களை அழைக்கிறோம்.

எப்படி பங்களிப்பது?

1. நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தை கையால் எழுதுங்கள். கோடு இல்லாத A4 தாளாக இருத்தல் முக்கியம். நீலம் அல்லது கருப்பு நிறத்தில் எழுதுங்கள். பல பக்கங்கள் இருந்தாலும் நன்று.
2. உங்கள் கைபேசியில் Adobe scan என்ற மென்பொருள் மூலம் தாள்களைப் படம் எடுங்கள். அவை PDF ஆக மாற்றப்படும்.
3. பின்வரும் படிவத்தில் உங்கள் கோப்புகளைப் பதிவேற்றுங்கள்.
forms.gle/K4Wc2cipCu9fnyyL8
அல்லது பின்வரும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
tamilpaper.kaniyam@gmail.com

எதை எழுதுவது?

எதை வேண்டுமானாலும் எழுதலாம். நீங்கள் மாணவர் எனில் உங்கள் பாடங்களை எழுதலாம். அல்லது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள கட்டுரைகளைப் பார்த்து எழுதலாம். நீங்கள் எழுதிய கதை, கவிதை, கட்டுரையாக இருக்கலாம். இங்கு உள்ளடக்கம் முக்கியம் இல்லை. எழுத்துகள் மட்டுமே முக்கியம். ஒருவரே எத்தனை பக்கங்களை வேண்டுமானாலும் அனுப்பலாம். கையெழுத்து மிக அழகாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இயல்பாகவும், அவசரத்தில் கிறுக்கியும் கூட இருக்கலாம். கூடுமான வரை தமிழ் மட்டும் இருப்பது நல்லது.

உரிமை?

Public Domain – பொதுக்கள உரிமையில் உங்கள் எழுத்துகளை வெளியிட வேண்டுகிறோம். இதன்படி, எழுத்துகளின் உரிமை உலக மக்கள் அனைவருக்கும் பொதுவானது. யாரும் இந்த எழுத்துகளைக் கொண்டு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளலாம். வணிக ரீதியான பயன்பாடுகளையும் உருவாக்கலாம்.

எப்போது கையெழுத்து உணரி கிடைக்கும்?

இப்போதுதான் முதல் அடி எடுத்து வைக்கிறோம். பல்லாயிரம் தாள்கள் கிடைத்தபின்பே அவற்றுக்கான ஆய்வுகளின் ஈடுபட்டு, மென்பொருளாக மாற்ற இயலும். சில பல ஆண்டுகள் ஆகலாம். . இந்த தாள்களைக் கொண்டு கூகுள் போன்ற நிறுவனங்கள் கூட எழுத்துணரி உருவாக்கலாம். காத்திருப்போம்

சேகரிக்கப் பட்ட கோப்புகளை எப்படிப் பெறலாம்?

மேற்சொன்ன கூகுள் படிவத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட கோப்புகள் அனைத்தையும் பின்வரும் இணைப்பில் அனைவரும் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
drive.google.com/drive/folders/0B0bAgA2P1GNGfjJoNVZpRXlQclB0T01COGFTWFdHdUxLX0N5Y3JvRy1JLTBtS2RaTXlEOXM?usp=sharing

 

திட்ட ஒருங்கிணைப்பு

கணியம் அறக்கட்டளை, சென்னை
http://kaniyam.com/foundation
kaniyamfoundation@gmail.com

தொடர்புக்கு

கலீல் ஜாகீர் +918148308508
கார்க்கி +919952534083

Tuesday, January 21, 2020

கூட்டுறவு புத்தக்கடை தொடங்கலாமா?

கூட்டுறவு முறையில் புத்தக விற்பனைக் கடைகளின்  சாத்தியங்கள் பற்றி யோசித்து வருகிறேன்.

சென்னை புத்தகத் திருவிழாவில் குழந்தைகளுக்கான பழைய ஆங்கில நூல்களை இங்கிலாந்தில் இருந்து இறக்குமதி செய்து, 50,100,150,200,250 ரூபாய் களில் விற்கும் கடைகளைக் கண்டேன். 

அவ்வளவு தரமான நூல்கள், 1 முதல் 20 வயதினருக்கான நூல்கள் தமிழில் கிடைப்பதில்லை. ஆங்கில நூல்களும் மலிவு விலையில் இல்லை.

மொத்தமாக எடைக்கு வாங்கி, தனி விலையில் விற்கின்றனர் என்று நினைக்கிறேன்.

என் கனவு இது.

மலிவு விலையில் நூல்களை விற்க வேண்டும். இலாபம் இல்லாமல் அல்லது மிகவும் குறைந்த இலாபத்தில் இயங்கலாம். கூட்டுறவு முறையில் முதலீட்டைப் பெறலாம்.

பழைய தமிழ், ஆங்கில நூல்களை வாங்கி, இறக்குமதி செய்து, எல்லா மாவட்டத் தலைநகர்களிலும் விற்க வேண்டும்.

இதற்கான சாத்தியங்கள் என்ன? என்ன சிக்கல்கள் வரும் ? யாரோ சிலர், இறக்குமதி செய்து நூல்களை அதிக விலையில் விற்கும் போது, கூட்டுறவு முறையில் மலிவாக விற்க முடியும் தானே?

பழைய நூல்களை இறக்குமதி செய்வது அல்லது வாங்குவது எப்படி?

ஆர்வமுள்ள 20 பேர் இணைந்தால் செயலில் இறங்கலாம் என நினைக்கிறேன்.

முதலில் ஒரு கடை அல்லது வாகன விற்பனை வண்டி, ஒரு வருடம் நடத்திப்  பார்க்கலாம். 

உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்க.

பிற்சேர்க்கைகள்-

1.
http://malvernbook.coop என்ற இணையதளம் கூட்டுறவு முறையில் இயங்கும் ஒரு புத்தக விற்பனை நிலையம்.
2017 ஆண்டு அறிக்கை - http://malvernbook.coop/wp-content/uploads/2017/04/MBC-annual-report-2016.pdf
உறுப்பினர் ஆதல் பற்றி - http://malvernbook.coop/buying-shares/

Monday, January 20, 2020

புத்தகத் திருவிழா 2020


இந்த ஆண்டும் புத்தகத்திருவிழா போகலாமா வியன்?
ஐ. ஜாலி! போன வருடம் மாதிரியே நிறைய வாங்கித் தரணும். ஆனால் என் நண்பர்கள் எல்லோரும் ஏற்கெனவே போய் வந்து விட்டனர்.

அதனால் என்ன? நீ, நான், இயல் மூவரும் போகலாம்.

பாரி?

அவன் ரொம்ப குட்டி. இரண்டு வருடங்கள் கழித்து அவனையும் கூட்டிச் செல்லலாம்.

ஜாலி! ஜாலி! ஜாலி!

===

நேற்று காலையில் திட்டமிட்டு, வீட்டு வேலைகளை முடித்து விட்டு, கிளம்புவதற்கு மதியம் 3 ஆகிவிட்டது. இரயிலில் சென்று புத்தகத் திருவிழாவை சென்றடைய 4 ஆகிவிட்டது.


சுமார் 10 வருடங்களாக தவறாமல் செல்லும் திருவிழா இது. பணம் இல்லாத காலங்களில் சும்மா பார்ப்பதற்கே அங்கே போன காலங்கள் உண்டு. வாசிப்பது இனிய அனுபவம் எனில், புத்தகங்களை வாசிப்பவர்களை, அவற்றை தேடுபவர்களை, அவை பற்றி பேசுபவர்களைப் பார்த்தல் பேரனுபவம்.

ஏனோ, இம்முறை பபாசியின் முறைகெட்ட அரசியல் செயல்பாடுகளால், அரசை விமரிசிக்கும் புத்தகங்கள் எழுதி விற்றதற்காக, திரு. அன்பழகன் அவர்களை அரங்கை காலிசெய்ய வைத்து, கைது செய்ய வைத்த நிகழ்ச்சி, பெரும் வருத்தம் தந்ததால்,அங்கு போகும் ஆர்வம் ஏற்படவில்லை.

ஆயினும், குழந்தைகளின் கொண்டாட்ட நிகழ்வை மறுக்க இயலவில்லை. இரயில் முழுதும் போன ஆண்டு புத்தகத் திருவிழா நினைவுகள், வாங்கிய புத்தகங்களின் கதைகள், இந்த ஆண்டு வாங்க வேண்டிய நூல்களின் பட்டியல் என்று வியன் அடுக்கித் தள்ளினான். இயலுக்கு முதல் புத்தகத் திருவிழா. அவளுக்கு புத்தகத் திருவிழாவை வியன் விளக்கினான்.

'நிறைய தெருக்கள் இருக்கும். எல்லாத் தெருவிலும் புத்தகம் விற்கும். நமக்கு பிடித்த புக்ஸை எடுத்துக் கொள்ளலாம். அப்பாவிடம் அவர்கள் காசு வாங்கிக் கொள்வார்கள். பெரிய அப்பளம், பலூன், சோப்பு பபூல் என்று எக்கச்சக பரிசுகள் கிடைக்கும்'.

அவளும் ஆவலுடன் கேட்டுக்கொண்டே வந்தாள்.


முதலில் அவர்களுக்கான புத்தகங்களை வாங்க முடிவெடுக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன். இறுதி வரை அவர்களுக்காக மட்டுமே வாங்க முடிந்தது.

புத்தகக் கடலில் இருவரும் மூழ்கி அவர்களுக்கான முத்துக்களை தேடி எடுத்தனர்.


 


அவர்களுக்கானவற்றை வாங்கியபின், ஆழி பதிப்பகம், தமிழ்மண் பதிப்பகம் இரண்டுக்கு மட்டும் சென்று இளவழகன் ஐயா அவர்களையும், அண்ணன் ஆழி செந்தில்நாதன் அவர்களையும் சந்தித்தோம்.


 

தமிழ்மண் பதிப்பகத்தில் (அரங்கு 231) இலங்கையில் பதிப்பிக்கப் பட்ட அட்டகாசமான தமிழ் சிறார் நூல்கள் கிடைக்கின்றன. வேறு எங்கும் கிடைக்காது. தவற விடாதீர்கள். அவர் அளித்த அன்புப் பரிசுகளுக்கு பெரு நன்றிகள்.

இவையே நாங்கள் வாங்கியவை.
என்னதான் இம்முறை புத்தகம் வாங்க வேண்டாம் என்று முடிவு எடுத்தாலும், நம்மை கை சும்மா இருக்காதே. இம்முறை இந்த மூன்று நூல்கள் மட்டும் வாங்கினேன்.அச்சு நூல்கள் வாங்குவதை பெருமளவு குறைத்து, கிண்டிலில் நிறையப் படிக்கிறேன். வாங்கும் அச்சு நூல்களையும் கூடிய விரைவில் படித்து விட்டு அருகில் உள்ள நூலகத்துக்கு தருகிறேன். ===

குழந்தைகளுக்கு என்றுமே நூல்கள் புது உலகங்களைத் திறந்து விடுகின்றன.  வண்ண கெட்டி அட்டைகள், கார்ட்டூன்கள், காமிக்சுகள், என்று அவர்களின் தேடல்களை அவர்களையே செய்யவிட்டால், நாம் நினைப்பதை விட அதிக அளவில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.

வியனுக்கும் இயலுக்கும் தொலைக்காட்சி, கைபேசிகளை விட அதிகமாக புத்தகங்களையே கொடுத்து வருகிறோம். அவர்களது கற்பனையும் திறமைகளும் இந்த புத்தகங்களால் அதிகரிப்பதைக் கண்டு மகிழ்கிறோம்.

சில மாதங்கள் இனி புது நூல்களோடு மகிழ்ச்சியாகக் கழியும்.

===

நீங்களும் புத்தகங்களோடு அதிக நேரம் செலவிடுங்கள். இனிய தருணங்களை உருவாக்குங்கள்.